Obchodní podmínky | Pojízdné terasy

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http://pojizdneterasy.cz provozovaného společností PojízdnéTerasy s.r.o., IČ: 07074913, DIČ: CZ07074913, se sídlem Václava Moravce 77, 273 51 Malé Přítočno (dále jen „prodávající“),uzavřené podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinnen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinnen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě jednotlivých dílčích kupních smluv (dále jen „kupní smlouva“) uzavřených mezi prodávajícím a jinými fyzickými osobami nebo právnickými osobami jako kupujícím (dále jen „kupující“), jejichž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat objednané zboží (dále jen „zboží“) kupujícímu a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a dále závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese http://pojizdneterasy.cz(dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy jak mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícím vystupujícím vůči prodávajícímu v postavení spotřebitele (dále také jako „kupující-spotřebitel“), tak mezi prodávajícím a kupujícím jako dvěma podnikateli (dále také jako „kupující-podnikatel“).

1.3. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí občanským zákoníkem. Jedná-li se o kupujícího-spotřebitele, řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

1.4. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na webové stránce. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující objednáním souhlasí se zněním obchodních podmínek, které jsou uvedeny na webové stránce v době uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou zveřejněny způsobem umožňujícím trvalý přístup k nim a jejich uložení na straně kupujícího, a to včetně předešlých verzí obchodních podmínek.

1.6. Obchodní podmínky kupujícího jsou pro smluvní vztahy založené kupní smlouvou neúčinné a neaplikovatelné s výjimkou případů, kdy prodávající vyjádří svůj předchozí výslovný písemný souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek kupujícího.

1.7. Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté v kupní smlouvě či v těchto obchodních podmínkách nebudou pro žádnou smluvní stranu závazné. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy v kupní smlouvě či v těchto obchodních podmínkách. Výslovně platí, že kupní smlouva společně s obchodními podmínkami nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru.

1.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví, a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy provede kupující vyplněním svých údajů a zvolením produktu na webové stránce, a to poté, co si vybral prostřednictvím webové stránky zvolený produkt (fotografie u zvoleného produktu jsou pouze ilustrativní).

2.2. Návrh na uzavření smlouvy je odeslán v momentě, kdy jsou vyplněna všechna pole objednávkového formuláře; Návrh je odeslán v momentě kliknutí na tlačítko „Objednat“, čímž kupující zároveň vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné. Odkaz na obchodní podmínky a upozornění, že kliknutím na tlačítko „Objednat“ kupující souhlasí s obchodními podmínkami je rovněž u tlačítka viditelně umístěn.

2.3. Kupní smlouva bude následně uzavřena poté, co bude kupující telefonicky kontaktován za účelem dohodnutí přesného času a místa fyzického zaměření v místě realizace. V případě, že bude možné zboží dodat na místo realizace na základě pozitivního výsledku fyzického zaměření, bude kupujícímu předána elektronicky nebo osobně kopie kupní smlouvy. V případě podpisu kupní smlouvy ze strany kupujícího budou veškerá další ustanovení ve smyslu termínu realizace, konečné ceny a záruk již vázána kupní smlouvou.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, a tyto náklady si hradí kupující sám.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn zejména v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3 KUPNÍ CENA ZBOŽÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodu. Uživatel si prostřednictvím webové stránky s formulářem pro objednávku vybere určité zboží či službu, u nichž je stanovena cena.

3.2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží v případě, že bude výstup z fyzického zaměření v místě realizace tomu odpovídat ve smyslu vzniklých vícenákladů spojených s úpravou produktu.

3.3. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až sta (100) procent kupní ceny. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura – daňový doklad“. Kupující je povinen uhradit zálohu do dne splatnosti uvedeného na Zálohové faktuře – daňovém dokladu. Po dodání zboží je na konečném daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. V případě, že záloha nebude uhrazena řádně a včas, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil. Zbylou část kupní ceny zaplatí kupující před dodáním zboží bankovním převodem nebo nejpozději při dodání zboží hotově. V případě neuhrazení zbylé části kupní ceny má prodávající nárok na odstoupení od smlouvy a na ponechání zálohy v celé výši.

3.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.4.1 platba v hotovosti při osobním převzetí zboží v místě realizace;

3.4.2 platba bankovním převodem na účet vedený u banky Česká spořitelna, a.s., číslo bankovního účtu: 5394958379/0800.

3.5. V případě, že realizace zakoupeného zboží včetně instalace bude probíhat mimo území České republiky je společně s kupní cenou kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, která bude předem uvedena v kupní smlouvě na základě výsledků fyzického zaměření.

3.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby odpovídajícího číslu objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pro platby kartou jsou identifikátory plátce řešeny automaticky prostřednictvím platebního systému.

3.8.Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Kupní cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH.

3.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží či po doručení zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo ji připojí ke zboží při jeho dodání.

3.10. Pouze v případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle § 435 občanského zákoníku, bude kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu, a to do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení kupujícímu. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení nové opravené faktury.

3.11. Bankovní poplatky kupujícího spojené s platbami prodávajícímu hradí kupující. Strany výslovně sjednávají, že kupující nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí kupní cenu či její část před okamžikem její splatnosti.

3.12. Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části kupní ceny z důvodu vad zboží nebo jiných tvrzených nároků kupujícího vůči prodávajícímu.

4 DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Způsob dodání zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2. Dobu dodání zboží určuje vždy prodávající. Obvyklá doba dodání zboží včetně instalace je 6-8 týdnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je dodatečně telefonicky informován o dodací lhůtě. Výše uvedené lhůty jsou pouze orientační, jejich nedodržením nevzniká kupujícímu právo na slevu z kupní ceny, jakoukoli sankci za pozdní dodání zboží nebo právo na náhradu škody.

4.3. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

4.4. Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu na základě smlouvy a těchto obchodních podmínek nabude kupující okamžikem převzetí zboží a současně zaplacení celé kupní ceny. Do okamžiku převodu vlastnického práva je kupující povinen nezasahovat nepřiměřeným způsobem (zejm. převést do vlastnictví jiné osoby, pronajmout, zastavit či jiným způsobem právně zatížit) do vlastnického práva prodávajícího a na výzvu prodávajícího jeho vlastnické právo ochraňovat.

4.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího (do těchto důvodů spadá i nemožnost doručení kupujícímu) nutno zboží uschovat a doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s úschovou a opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Opakované doručení bude řešeno operativně prostřednictvím elektronické pošty, telefonního čísla či jinými kontakty, které kupující zadal při vyplňování návrhu na uzavření smlouvy.

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat kupujícího před doručením a ověřit si přítomnost kupujícího na adrese uvedené v objednávce. Prodávající není odpovědný za zdržení předání zboží kupujícímu.

4.10. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Skutečná dostupnost bude provozovatelem potvrzena na základě poptávky kupujícího.

4.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Vzhledem k charakteru zboží a to instalace zakrytí bazénů, kdy je zboží vždy upraveno dle potřeb kupujícího, není možné v případě realizace od smlouvy odstoupit.

5.8. Do podpisu kupní smlouvy uvedené v bodě 1.4 je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu.

6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně poskytnutí záruky prodávajícím, se řídí podepsanou kupní smlouvou ve které budou ustanoveny pravidla a vztahy ohledně práv z vadného plnění a záruk na zboží.

7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

7.2. Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, informace o všech provedených objednávkách a uzavřených kupních smlouvách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely uzavření kupní smlouvy, pro statistické a marketingové účely, zejména pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího.

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám s výjimkou prodávajícího, zpracovatele či jiných osob poskytujících kupujícímu plnění.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou do doby odvolání souhlasu ze strany kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné či elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího nebo třetích osob na zadanou elektronickou adresu kupujícího.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. soubory cookie na jeho počítač. Soubory cookie jsou malé soubory sloužící kupujícímu a zadavatelům reklamy zobrazované v rámci webové stránky k rozpoznání počítače kupujícího při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky prodávajícího ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookie soubory na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

9 OCHRANA SPOTŘEBITELE

9.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

9.2. Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících-spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pojizdneterasy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího-spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího- spotřebitele.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10 DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu za jakékoli škody, včetně všech smluvních pokut a úroků z prodlení, jež můžou kupujícímu vzniknout při plnění kupní smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností prodávajícího, nesmí překročit dvacet pět procent (25 %) kupní ceny bez DPH.Limitace škody sjednaná v tomto odstavci se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena (i) kupujícímu-spotřebiteli nebo jiné slabší straně, či (i) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.5. Prodávající je oprávněn kdykoli provést změny obchodních podmínek, a to na webových stránkách. Nově uzavírané smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním obchodních podmínek. Na již uzavřené smlouvy se nové znění obchodních podmínek bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany písemnou formou souhlas.

11.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná.

11.8. Kontaktní údaje prodávajícího:

PojízdnéTerasy s.r.o.

Adresa: Václava Moravce 77, 273 51 Malé Přítočno

Telefon: +420 737 252 017

E-mail: info@pojizdneterasy.cz

 

V Praze dne 8.4.2018

Kontakty

telefon +420 737 654 455

e-mail info@pojizdneterasy.cz

adresa Pojízdné Terasy s.r.o.

U Řepory 3059/30

155 00 Praha - Řeporyje

07074913

DIČ CZ07074913

Obchodní podmínky


Podmínky zpracování osobních údajů

Napište nám

Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů.

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky zpracování osobních údajů.